1. PERJANJIAN TERMA 

Syarat penggunaan ini membentuk perjanjian yang mengikat secara sah yang dibuat antara anda, sama ada secara peribadi atau bagi pihak entiti (“anda”) dan Syarikat abdul Ghaffar Trading Sdn Bhd, menjalankan perniagaan sebagai Kurma2u (“Kurma2u” atau “kami”), berkenaan akses anda kepada dan penggunaan laman web http://www.kurma2u.com.my serta sebarang bentuk media lain, media saluran, laman web mudah alih atau aplikasi mudah alih yang berkaitan, dipautkan atau disambungkan dengannya (secara kolektif, “Laman”). Kami didaftarkan di Malaysia beralamat No. 3, Lorong Perindustrian Bukit Minyak 1, Bukit Minyak Industrial Park, Bukit Minyak, Pulau Pinang 14100. Anda bersetuju bahawa dengan mengakses Laman ini, anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan semua Syarat Penggunaan ini. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SEMUA SYARAT PENGGUNAAN INI, MAKA ANDA DILARANG SECARA JELAS MENGGUNAKAN LAMAN INI DAN ANDA MESTI BERHENTI MENERUSKAN PENGGUNAAN DENGAN SEGERA.

Terma dan syarat tambahan atau dokumen yang mungkin disiarkan di Laman dari semasa ke semasa adalah dengan ini secara nyata dimasukkan di sini melalui rujukan. Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk membuat perubahan atau pengubahsuaian kepada Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa dan atas sebarang sebab. Kami akan memaklumkan anda tentang sebarang perubahan dengan mengemas kini tarikh “Terakhir dikemas kini” bagi Terma Penggunaan ini, dan anda tiada sebarang hak untuk menerima notis khusus bagi setiap perubahan tersebut. Sila pastikan anda menyemak Terma yang berkenaan setiap kali anda menggunakan Laman kami supaya anda memahami Terma yang digunakan. Anda akan tertakluk kepada, dan akan dianggap telah dimaklumkan dan telah menerima, perubahan dalam mana-mana Terma Penggunaan yang disemak oleh anda selepas tarikh Terma Penggunaan yang disemak sedemikian disiarkan.

Maklumat yang diberikan di Laman ini tidak bertujuan untuk diedarkan kepada atau digunakan oleh mana-mana orang atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan sedemikian akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau yang akan membuat kami tertakluk kepada sebarang pendaftaran keperluan dalam bidang kuasa atau negara tersebut. Sehubungan itu, orang-orang yang memilih untuk mengakses Laman daripada lokasi lain berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk pematuhan undang-undang tempatan, jika dan setakat tempatan undang-undang adalah terpakai.

Laman ini bertujuan untuk pengguna yang berumur sekurang-kurangnya 13 tahun dan ke atas. Semua pengguna yang di bawah umur dalam bidang kuasa jagaan  di mana mereka menetap (biasanya di bawah umur 18 tahun) mesti mendapat kebenaran, dan diawasi secara langsung oleh, ibu bapa atau penjaga mereka untuk menggunakan Laman ini. Jika anda masih di bawah umur, anda mesti meminta ibu bapa atau penjaga anda membaca dan bersetuju menerima Syarat Penggunaan ini sebelum anda menggunakan Laman.

2. HAK HARTA INTELEK

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Laman ini adalah properti kami dan semua kod sumber, pangkalan data, fungsi, perisian, reka bentuk laman web, audio, video, teks, gambar dan grafik di laman ini (secara kolektif, “Kandungan”) dan tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan logo yang terkandung di dalamnya (“Tanda”) dimiliki atau dikawal oleh kami atau dilesenkan kepada kami, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan dan pelbagai hak harta intelek lain dan undang-undang persaingan tidak adil Amerika Syarikat, undang-undang hak cipta antarabangsa dan konvensyen antarabangsa. Kandungan dan Tanda disediakan di Laman “AS IS” untuk maklumat dan kegunaan peribadi anda sahaja. Kecuali seperti yang diperuntukkan secara nyata dalam Syarat Penggunaan ini, tiada bahagian dari Laman ini dan tiada Kandungan atau Tanda boleh disalin, diterbitkan semula, diagregatkan, diterbitkan semula, dimuat naik, disiarkan, dipaparkan secara umum, dikodkan, diterjemahkan, dihantar, diedarkan, dijual, dilesenkan, atau dieksploitasi untuk sebarang tujuan komersial sekalipun, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

Dengan syarat anda layak menggunakan Laman ini, anda diberikan lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman dan memuat turun atau mencetak salinan mana-mana bahagian Kandungan yang mana anda telah mendapat akses dengan betul semata-mata untuk peribadi anda, bukan kegunaan komersial. Kami menyimpan semua hak yang tidak diberikan secara nyata kepada anda dalam dan kepada Laman, Kandungan dan Tanda.

3. PERWAKILAN PENGGUNA

Dengan menggunakan Laman ini, anda menyatakan dan menjamin bahawa: (1) anda mempunyai kapasiti undang-undang dan anda bersetuju untuk mematuhi Terma penggunaan ini; (2) anda tidak berumur di bawah 13 tahun; (3) anda bukan bawah umur dalam bidang kuasa di mana anda tinggal, atau jika bawah umur, anda telah menerima kebenaran ibu bapa untuk menggunakan Laman ini; (4) anda tidak akan mengakses Laman ini melalui cara automatik atau bukan manusia, sama ada melalui bot, skrip atau sebaliknya; (5) anda tidak akan menggunakan Laman ini untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan; dan (6) penggunaan anda tidak akan melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai.

Jika anda memberikan sebarang maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap, kami mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan akaun anda dan menolak mana-mana dan semua penggunaan Laman semasa atau masa hadapan (atau mana-mana bahagian daripadanya).

4. PRODUK

Kami berusaha sedaya upaya untuk memaparkan setepat mungkin warna, ciri, spesifikasi dan tawaran produk tersedia di laman ini. Walau bagaimanapun, kami tidak menjamin bahawa warna, ciri, spesifikasi dan kerosakan produk akan/ adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, semasa,tiada cacat cela , dan paparan elektronik anda mungkin tidak menggambarkan dengan tepat warna sebenar dan  perincian produk. Semua produk adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa terma akan berlaku dalam stok. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa atas sebarang sebab. Harga untuk semua produk adalah tertakluk 10 ubah.

5. PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

Kami menerima bentuk pembayaran berikut:

– Visa

– Mastercard

– FPX

– Pembayaran Dalam Talian

– Paypal

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun terkini, lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dibuat melalui Laman ini. Anda selanjutnya bersetuju untuk mengemas kini maklumat akaun dan pembayaran dengan segera, termasuk alamat e-mel, kaedah pembayaran dan tarikh tamat tempoh kad pembayaran, supaya kami dapat menyelesaikan transaksi anda dan menghubungi anda apabila diperlukan. Cukai jualan akan ditambah kepada harga pembelian seperti yang dianggap diperlukan oleh kami. Kami boleh menukar harga pada bila-bila masa. Semua bayaran hendaklah dalam MYR

Anda bersetuju untuk membayar semua caj pada harga yang berkuat kuasa pada masa itu untuk pembelian anda dan sebarang bayaran penghantaran yang berkenaan, dan anda memberi kuasa kepada kami untuk mengenakan bayaran kepada pembekal pembayaran yang anda pilih untuk sebarang jumlah sedemikian  membuat pesanan anda, Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan atau kesilapan dalam penetapan harga, walaupun kami telah meminta pembayaran yang diterima. 

Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang dibuat melalui Laman ini. Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, mengehadkan atau membatalkan kuantiti dibeli setiap orang, setiap isi rumah, atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah yang sama akaun pelanggan kaedah pembayaran yang sama, dan/atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan atau penghantaran yang sama. Kami kami berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, dalam pertimbangan kami, nampaknya dibuat oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.

6. POLISI PEMULANGAN 

Sila semak Polisi Pemulangan kami yang disiarkan di Laman sebelum membuat sebarang pembelian.

7. AKTIVITI TERLARANG

Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan laman ini untuk sebarang tujuan selain daripada yang kami sediakan untuk laman tersebut. laman web ini tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana usaha komersial kecuali yang secara khusus disahkan atau diluluskan oleh kami.

 

Sebagai pengguna laman, anda bersetuju untuk tidak:

 • Mendapatkan semula data atau kandungan lain dari laman secara sistematik untuk mencipta atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, pembetulan, pangkalan data kompilasi, atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada kami.
 • Menipu atau mengelirukan kami dan pengguna lain, terutamanya dalam sebarang percubaan untuk mempelajari maklumat akaun sensitif seperti menggunakan kata laluan.
 • Memintas, melumpuhkan atau sebaliknya mengganggu ciri berkaitan keselamatan tapak, termasuk ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan mana-mana kandungan atau menguatkuasakan pengehadan ke atas penggunaan tapak dan/atau kandungan yang terkandung di dalamnya.
 • Memperlekehkan, memburukkan, atau sebaliknya membahayakan, pada pendapat kami, kami dan/atau  laman tersebut.
 • Menggunakan apa-apa maklumat yang diperoleh daripada laman untuk mengganggu, menyalahgunakan atau membahayakan orang lain.
 • Menggunakan perkhidmatan sokongan kami secara tidak wajar atau menyerahkan laporan palsu tentang penyalahgunaan atau salah laku. Menggunakan laman dengan cara yang tidak konsisten dengan mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan.
 • Terlibat dalam pembingkaian atau pemautan tanpa kebenaran ke tapak.
 • Memuat naik atau menghantar (atau cuba memuat naik atau menghantar) virus, kuda trojan atau bahan lain, termasuk penggunaan huruf besar yang berlebihan dan spamming (penyiaran berterusan teks berulang), yang mengganggu penggunaan dan keseronokan laman tanpa gangguan mana-mana pihak atau mengubah suai , merosakkan, mengganggu, mengubah atau mengganggu penggunaan, ciri, fungsi, operasi atau penyelenggaraan tapak.
 • Melibatkan diri dalam sebarang penggunaan automatik sistem, seperti menggunakan skrip untuk menghantar komen atau mesej, atau menggunakan sebarang perlombongan data, robot atau alat pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa.
 • Memadamkan hak cipta atau notis hak proprietari lain daripada sebarang kandungan.
 • Cubaan menyamar sebagai pengguna atau orang lain atau menggunakan nama pengguna-pengguna lain.
 • Memuat naik atau menghantar (atau cuba memuat naik atau menghantar) apa-apa bahan yang bertindak sebagai pengumpulan maklumat atau mekanisme penghantaran pasif atau aktif, termasuk tanpa had, format pertukaran grafik yang jelas (“gif”), piksel 1×1, pepijat web, kuki atau peranti lain yang serupa (kadangkala dirujuk sebagai “perisian pengintip” atau “mekanisme pengumpulan pasif” atau “pcms”)
 • Mengganggu, mengganggu atau mencipta beban yang tidak wajar pada tapak atau rangkaian atau perkhidmatan yang disambungkan ke tapak.
 • Mengganggu, mengganggu, menakut-nakutkan atau mengancam mana-mana pekerja atau ejen kami yang terlibat dalam menyediakan mana-mana bahagian tapak.
 • Menyalin atau menyesuaikan perisian tapak, termasuk tetapi tidak terhad kepada Flash, PHP, HTML JavaScript atau kod lain.
 • Kecuali yang mungkin disebabkan oleh penggunaan enjin carian standard atau pelayar internet, menggunakan, melancarkan, membangunkan atau mengedarkan mana-mana sistem automatik, termasuk tanpa had, mana-mana labah-labah, robot, utiliti menipu, pengikis atau pembaca luar talian yang mengakses tapak, atau menggunakan atau melancarkan sebarang skrip yang tidak dibenarkan atau perisian lain.
 • Gunakan ejen penderaan atau ejen pembelian untuk membuat pembelian di tapak.
 • Membuat sebarang penggunaan tanpa kebenaran tapak, termasuk mengumpul nama pengguna dan/atau alamat e-mel pengguna melalui elektronik atau cara lain untuk tujuan menghantar e-mel yang tidak diminta, atau mencipta akaun pengguna dengan cara automatik atau dengan alasan palsu
 • Menggunakan tapak sebagai sebahagian daripada sebarang usaha untuk bersaing dengan kami atau sebaliknya menggunakan tapak dan/atau kandungan untuk sebarang usaha menjana pendapatan atau perusahaan komersial.